Even voorstellen

Expertisecentrum Verkeersveiligheid

Het Steunpunt Verkeersveiligheid is één van de Vlaamse Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek. De Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek ondersteunen de Vlaamse overheid door beleidsondersteunend onderzoek uit te voeren rond prioritaire beleidsthema’s. De Steunpunten zijn opgericht als een interuniversitair samenwerkingsverband van onderzoeksgroepen en –instellingen. Voor meer informatie over de Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek kan u hier terecht.
   
   

De activiteiten van een Steunpunt voor Beleidsrelevant Onderzoek zijn:

 • verzamelen, analyseren en ontsluiten van gegevens (ook longitudinaal)
 • uitvoeren van probleemgericht wetenschappelijk onderzoek (korte termijn)
 • uitvoeren van beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek dat op langere termijn relevant is voor het Vlaams beleid
 • verlenen van wetenschappelijke dienstverlening

 
De specifieke doelstellingen van het Steunpunt Verkeersveiligheid kunnen als volgt omschreven worden:

 • gegevensverzameling
 • korte termijnonderzoek rond diverse beleidsvragen
 • meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek inzake verkeersveiligheid

 
Onderzoek in 5 werkpakketten & valorisatie van de resultaten

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert onderzoek uit in 5 inhoudelijke werkpakketten
 

 • WP1: Data & Indicatoren
 • WP2: Risico-analyse
 • WP3: Menselijk gedrag met betrekking tot systeemcomponenten voertuig-omgeving
 • WP4: Ontwikkeling van verkeersveiligheidsmaatregelen
 • WP5: Ranking en evaluatie van de maatregelen

 
Meer over de onderzoeksfocus per werkpakket en over de algemene werking van het Steunpunt Verkeersveiligheid vindt u bij onderzoek.
 

In het kader van een Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek interpreteren we valorisatie als de transfer van onderzoeksresultaten naar de eigenlijke implementatie binnen het Vlaamse verkeersveiligheidsbeleid. Valorisatie en disseminatie zijn bijgevolg nauw met elkaar verbonden. De valorisatie van onderzoeksresultaten zal gebeuren via de publicatie van onderzoeksrapporten, het schrijven van artikels in vaktijdschriften en het leveren van bijdragen op conferenties en studiedagen.
 

Derde generatie Steunpunt

De missie van het Steunpunt Verkeersveiligheid bestaat erin om, in opdracht van de Vlaamse overheid, beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten over verkeers(on)veiligheid in Vlaanderen.
 

In verhouding tot het bevolkingsaantal vallen er in Vlaanderen jaarlijks meer verkeersdoden dan gemiddeld elders in Europa. Het risico op een dodelijk verkeersongeval per persoon is in Vlaanderen zelfs dubbel zo hoog dan in de veiligste landen van Europa: Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
 

Het is dan ook duidelijk dat Vlaanderen verder de achterstand moet wegwerken ten opzichte van de buurlanden en er bovendien moet naar streven het aantal doden en gewonden zo klein mogelijk te maken. Daarvoor moeten bijkomende maatregelen ontwikkeld, getest en vooropgesteld worden. Om de juiste maatregelen in te voeren is grondig wetenschappelijk onderzoek onontbeerlijk.
 

Daarom worden de activiteiten van het Steunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006 (= 1ste generatie) en van het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011 (= 2de generatie) verdergezet in het nieuwe (3de generatie) Steunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015.

 

Beheersovereenkomst

In overeenstemming met punt 7.7 over actieve openbaarheid uit de beheersovereenkomst met het steunpunt vindt u hieronder een exemplaar van de beheersovereenkomst.

 

 

Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito