Terug
RapportnummerRA-2015-010
TitelBenchmarken van StreamLine Dynamisch Verkeerstoedelingsmodel: theoretische testcases
Ondertitel
AuteursFarzad Fakhraeiroudsari
Wei Huang
Chris Tampère
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's119
Datum30/09/2015
ISBN
Taal van het documentEngels
Partner(s)Katholieke Universiteit Leuven
WerkpakketWP5: Ranking en evaluatie van de maatregelen
Samenvatting
Een minder intensief onderzocht aspect van verkeersveiligheid zijn netwerkeffecten door herroutering. Wanneer men maatregelen treft ter verhoging van de lokale verkeersveiligheid, wordt het effect ook veelal geëvalueerd rondom de plaats van deze maatregelen. Veel van deze maatregelen hebben echter ook een invloed op doorstroming en daarmee op de attractiviteit van een route. Hierdoor is het heel plausibel dat routes zich verleggen, doordat het meer of minder aantrekkelijk wordt om langs de aangepaste locatie te rijden. Als verkeersstromen zich aldus verleggen, kunnen ook verkeersveiligheidseffecten geïmporteerd of geëxporteerd worden naar alternatieve routes, waar de veiligheid kan toe- of afnemen. Men kan zich dit het beste voorstellen wanneer een ingreep voor verkeersveiligheid filevorming zou veroorzaken en daardoor verkeer door een woonwijk zou gaan sluipen.
 
Maatregelen van dynamisch verkeersmanagement (DVM) kunnen bedoeld zijn ter verhoging van verkeersveiligheid, van efficiëntie of beide. Hoe dan ook kunnen zij – bedoeld of onbedoeld – herroutering als gevolg hebben. Daarom is het van belang om DVM maatregelen ex-ante te evalueren op netwerkniveau en niet alleen lokaal. Omdat veel DVM maatregelen bedoeld zijn om congestievorming te beïnvloeden, is een correcte weergave van congestie bij zulke ex-ante evaluatie van groot belang. Echter, de momenteel meest gebruikte verkeersmodellen voldoen niet op dit aspect. Statische modellen missen de tijdsdimensie; microsimulatie is dan weer onpraktisch, zo niet onmogelijk voor grote netwerken. Dat verklaart de interesse in een nieuw instrument: macroscopische dynamische toedelingsmodellen (DTA naar het Engelse Dynamic Traffic Assignment).
 
Er zijn in DTA modellen verschillende componenten die de uitkomst van de dynamische netwerkanalyses beïnvloeden, waaronder de dynamische verkeersvraag (in de vorm van een herkomst-bestemmingstabel), de dynamische afwikkelingscomponent (DNL) en het routekeuzemodel. Indien één van deze componenten niet voldoet, worden de voorspellingen van het DTA model onbruikbaar. Een gedegen analyse van DTA software (relatief nieuw op de markt) is daarom onmisbaar alvorens deze in te zetten voor de analyse van DVM. Met dit doel voor ogen, is een grondige studie verricht naar twee van de nieuwste softwarepakketten voor DTA modellering: het TRE model van PTV/Sistema en het StreamLine model van DAT.mobility. Dit rapport beschrijft de analyseresultaten van het StreamLine model; in een complementair rapport wordt de analyse van StreamLine gerapporteerd. De focus van deze analyses ligt bij de DNL (dynamic network loading) component die de fysieke verschijnselen van verkeerspropagatie en filevorming in een netwerk beschrijft, en bij het routekeuzemodel, dat voorspelt hoe reizigers in een netwerk hun route kiezen in functie van de veranderlijke weerstanden (door de op- en afbouw van files en vertragingen bij knelpunten en kruispunten). De analyses gebeuren aan de hand van een reeks testcases. De eerste twee daarvan onderzoeken de verkeersafwikkeling (DNL) in diverse types knelpunten en bij diverse vormen van dynamische verkeersvraag en capaciteitsbeperkingen. Vervolgens testen we de modellering van kruispunten en met name de capaciteitsbeperkingen en vertragingen die de conflicterende stromen en de verkeersregeling veroorzaken. Tenslotte kijken een paar tests naar de routekeuze onder welgekozen gecontroleerde omstandigheden, wat uiteraard van belang is bij het voorspellen van herrouteringseffecten. Theoretisch maakt men onderscheid tussen deterministische en stochastische keuzemodellen, al naargelang de populatie van bestuurders in hun routekeuze als een homogene dan wel heterogene groep wordt verondersteld. Bekende pijnpunten van routekeuzemodellen, zoals de invloed van overlap in de routes en het mogelijk ontstaan van gridlock door de interactie tussen routekeuze en congestieterugslag krijgen bijzondere aandacht. Tenslotte wordt tijdens de tests naast zuiver technische analyse, ook gekeken naar het gebruiksgemak van de software, de consistentie en soliditeit van de resultaten en naar de in- en uitvoermogelijkheden die de software biedt.
 
Uit de analyses blijkt dat StreamLine op veel tests voldoet, maar met name in de verkeersafwikkeling moeilijk controleerbaar is en soms inconsistenties laat zien. Dit komt doordat gekozen is voor een relatief complex tweede orde verkeersafwikkelingsmodel. Los daarvan zijn routekeuze, maar ook gebruiksaspecten als de visualisatie en interface solide en laten gebruik voor praktische netwerken toe.
DownloadPDF icon RA-2015-010.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito