Dynamische snelheidslimieten op Vlaamse snelwegen

Effecten op crashes en de balans tegenover de kosten

 
4 augustus 2015
 
Dynamische rijstrooksignalisatie is een maatregel die meer en meer wordt toegepast op Vlaamse autosnelwegen. Op een portiek boven elke rijstrook is een dynamisch bord aangebracht dat de vaste maximum snelheidslimiet kan verlagen en afstemmen op de heersende situatie. Door middel van deze aangepaste snelheid wordt getracht om de verkeersafwikkeling vlotter te laten verlopen, en files te vermijden en bestaande files sneller op te lossen. Ook kan dit systeem helpen om manoeuvres te voorkomen en de verkeersveiligheid te bevorderen.
 
In voorliggende studie werd onderzocht welke verkeersveiligheidseffecten deze maatregel voortbrengt en wordt aansluitend een kosten-batenanalyse uitgevoerd.
Het effect op de verkeersveiligheid werd onderzocht door het aantal ongevallen na het plaatsen van rijstrooksignalisatie te vergelijken met het aantal ongevallen voor het invoeren van deze maatregel. Hierbij werd ook rekening gehouden met algemene trendeffecten en met de toevalsfactor die meespeelt in het ontstaan van ongevallen. In totaal werden vijf autosnelwegsegmenten met rijstrooksignalisatie onderzocht, met een totale lengte van bijna 60 km. In de analyses werden enerzijds letselongevallen en anderzijds ernstige ongevallen (= ongevallen met doden of zwaar gewonden) geanalyseerd. Daarnaast werden de letselongevallen onderverdeeld naar type aanrijding en werden de drie types die het meest voorkomen op autosnelwegen onderzocht, namelijk kop-staartaanrijdingen, flankaanrijdingen en eenzijdige aanrijdingen. De letselongevallen vertoonden een significante daling van 18% na het plaatsen van rijstrooksignalisatie. Voor de ernstige ongevallen werd een niet-significante daling van 6% gevonden. Het aantal kop-staartaanrijdingen daalde met 20%. Het aantal eenzijdige aanrijdingen daalde na het invoeren van de maatregel met 15%, maar dit resultaat was niet significant. Dit wijst er op dat dit gevonden resultaat niet noodzakelijk te wijten was aan het plaatsen van rijstrooksignalisatie maar dat hier ook andere factoren een rol speelden. Er werden geen effecten gevonden op het aantal flankaanrijdingen.
 
Aansluitend op deze effectiviteitsstudie werd een kosten-baten analyse uitgevoerd van de effecten op ongevallen. In deze analyse werden de kosten die het implementeren van deze systemen met zich meebrengen afgezet tegen de baten van ongevalpreventie. Voor de waardering van deze baten hebben we gebruik gemaakt van eenheidswaarden uit de internationale literatuur. Een afweging van de baten ten opzichte van de kosten, resulteerde in een ratio van 0.7, wat aangeeft dat de kosten de baten overschrijden. Omwille van de grote mate van onzekerheid met betrekking tot zowel de baten als de kosten, hebben we ook nagezien hoe gevoelig de netto baten zijn voor veranderingen in bepaalde sleutelparameters. Op basis daarvan kunnen we besluiten dat er geen overtuigend bewijs is dat de baten van het bestaand systeem opwegen tegen de kosten, tenminste vanuit het perspectief van de verkeersveiligheid. Men moet wel voor ogen houden dat onze analyse enkel een ex post evaluatie inhoudt van systemen die in de loop van het afgelopen decennium in gebruik werden genomen. Men kan deze resultaten daarom niet direct toepassen in een ex ante analyse van systemen die gebaseerd zijn op huidige state-of-the-art technologie.
 
 
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito