Terug
RapportnummerRA-2014-004
TitelEen uitwisselmodel voor verkeersveiligheidsindicatoren
Ondertitel
AuteursDiederik Tirry
Therese Steenberghen
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2012-2015
Aantal pagina's67
Datum09/09/2014
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Katholieke Universiteit Leuven
WerkpakketWP1: Data en Indicatoren
Samenvatting
Het analyseren van de verkeersveiligheidstoestand heeft de reputatie langdurig, tijdrovend en kostbaar te zijn. Vaak worden dezelfde gegevens zoals ongevallendata meerdere keren opgeslagen door verschillende diensten, al dan niet in heterogene vormen en formaten. Digitale samenwerking en harmonisatie tussen overheidsdiensten onderling of tussen overheidsdiensten en externe actoren kan de analyse sneller, eenvoudiger en goedkoper maken voor alle betrokken partijen, meer in het bijzonder wanneer informatie tussen verschillende beleidsdomeinen of beleidsniveaus uitgewisseld moet worden. De kern van de problematiek is dat de informatisering door de jaren heen op een gefragmenteerde wijze bij de overheid is uitgebouwd waardoor vandaag een waaier aan toepassingen gebruikt worden om de dienstverlening en beleidsondersteuning te realiseren. Gegevensuitwisseling tussen de verscheidenheid aan applicaties is niet altijd evident (V-ICT-OR vzw, 2013) en, ondanks initiatieven zoals het opzetten van kruispuntdatabanken en toepassen van strategische ICT-standaarden, blijft het moeilijk om gegevens met elkaar te delen.
 
Als gevolg hiervan hebben beleidsmedewerkers meer dan ooit behoefte aan één integraal monitoring platform om informatie en indicatoren op te zoeken die beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen. In de afgelopen jaren hebben verschillende monitoringsystemen het licht gezien: de Verkeersveiligheidsmonitor, de Ruimtemonitor, de Stadsmonitor, de Natuurindicatoren, de Milieu- en Natuurverkenning, etc… Dit type van informatieplatformen zijn een eerste stap in het centraliseren, structureren en harmoniseren van beleidsrelevante indicatoren. Ze spelen een belangrijke rol in het distribueren van data en informatie naar zowel interne als externe stakeholders, maar blijken vooralsnog niet in staat om indicatoren tussen verschillende platformen uit te wisselen. Semantische interoperabiliteit is een bijkomende voorwaarde voor uitwisseling en hergebruik van deze gegevens.
 
In dit rapport wordt een aanzet gegeven naar de ontwikkeling van een semantisch uitwisselmodel voor de verkeersveiligheidsmonitor. De belangrijkste doelstelling van dit onderzoek is het bevorderen van de toegankelijkheid, de kwaliteit en de uitwisselbaarheid van indicatoren. Met behulp van een semantisch uitwisselmodel kunnen verkeersveiligheidsindicatoren op een gestructureerde manier beschreven worden en in samenhang ontsloten en gepresenteerd worden. De ontwikkeling van een uitwisselmodel voor het monitoren van verkeersveiligheid berust op een combinatie van een top-down strategische analyse met een bottom-up invulling. Bij de top-down benadering wordt het reeds beschikbare semantische raamwerk geanalyseerd. Internationale standaarden die in aanmerking komen voor het uitwisselmodel worden geanalyseerd en vergeleken om te vermijden dat een nieuwe solitaire specificatie ontwikkeld wordt. In de bottom-up analyse worden vanuit een concrete gevalstudie, i.e. het integreren van ongevallengegevens met fietscomfortgegevens, de behoeften naar interoperabiliteit beschreven en in kaart gebracht. Door afstemming met het aanbod aan bestaande standaarden wordt een nieuwe specificatie opgemaakt die als referentie-standaard gebruikt kan worden om ruimtelijke verkeersveiligheidsindicatoren te beschrijven en ontsluiten. In deze studie ligt de klemtoon op de ontwikkeling van een metadata-profiel voor indicatoren, in de toekomst zal nagegaan worden in welke mate een specificatie opgesteld kan worden op data niveau.
 
De ontworpen specificatie is gebaseerd op de bestaande DCAT vocabulaire (European Commission, 2013a) en is hierdoor compatibel met andere dataportalen die deze standaard gebruiken om ‘Open Data’ te beschrijven. Aanpassingen en uitbreidingen werden gemaakt om informatie op te nemen over het beleidskader, het ruimtelijk kader, herkomst van de gegevens, en meetwaarden en dimensies. Een voorbeeldimplementatie van de specificatie is beschikbaar op de Verkeersveiligheidsmonitor.
DownloadPDF icon RA-2014-004.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito