Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-037
TitelRuimtelijke ontwikkeling, verkeer, geluidshinder en impact op leefbaarheid
OndertitelToepassing van een model voor het meten van verkeersleefbaarheid op een aantal casestudies
AuteursLuc Dekoninck
Dominique Gillis
Dick Botteldooren
Dirk Lauwers
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's46
Datum06/11/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

In de eerdere stappen van het Steunpunt werd een methodiek en model ontwikkeld voor het meten van de impact van het verkeer op de leefbaarheid van de omliggende functies. Dit model werd vervolgens toegepast op de gehele stad Gent.

 

In voorliggend rapport wordt het model verder ingezet voor de doorrekening van een aantal cases rond typische probleemsituaties met betrekking tot verkeersgeluid en verkeersleefbaarheid.

 

Voorafgaand worden echter een aantal beperkingen van het huidige model geformuleerd. Met name de beschikbaarheid en kwaliteit van een aantal basisgegevens maakt dat bepaalde modelonderdelen niet of onvoldoende gedetailleerd geëvalueerd kunnen worden. Een tweede beperking is het detailniveau en/of kwaliteit van een aantal (externe) blootstellingsmodellen. Met name het feit dat bepaalde modelgegevens statisch zijn, en dus niet herrekend kunnen worden conform het te evalueren scenario, maakt dat bepaalde effecten onvoldoende tot uiting komen. Tenslotte zijn de gebruikte hindercurves typisch opgesteld voor hoge blootstellingsniveau’s. Er is weinig gekend over de juistheid van deze curves bij lage niveau’s. Dit kan betekenen dat bepaalde effecten in het model onderschat worden (relatief kleine wijzigingen van lage naar zeer lage niveau’s kunnen naar perceptie veel belangrijker zijn dan uit de curves zou blijken).

 

In de casestudies wordt het model toegepast op twee typische probleemsituaties:

 

  • De impact van verkeersorganisatie op wijkniveau: hierin wordt nagegaan in hoeverre de interne verkeerscirculatie binnen een woonwijk kan bijdragen tot een verbeterde verkeersleefbaarheid. Uit de scenario’s blijkt vooral het sterk positieve effect van het scenario met een gewijzigd verplaatsingsgedrag, gericht op kortere verplaatsingen en afnemend autogebruik. Dit is te verklaren door het dubbele effect: enerzijds zorgt dit voor een globale afname van de verkeersintensiteiten (en de bijhorende negatieve effecten), anderzijds is men als individu minder blootgesteld aan dit verkeer.
  • Het effect van langsbebouwing (lintbebouwing) op achterliggende woningen: lintbebouwing wordt algemeen aanzien als een bron van leefbaarheidsproblemen. Toch kan het ook een positief effect hebben, als buffer voor bepaalde vormen van verkeershinder (met name verkeersgeluid). Omdat deze afscherming door langsbebouwing vooral van toepassing is op de verspreiding van verkeersgeluid, wordt deze case toegespitst op dit aspect van het model. Uit de modelevaluatie blijkt enerzijds het duidelijk positieve afschermingseffect voor de achterliggende bewoning. Hiertegenover staat uiteraard de hoge blootstellingsniveau’s in de langsbebouwing zelf. In de case-study blijken de positieve effecten op te wegen tegen de negatieve. Vooral indien aan de langsbebouwing echter een gepaste invulling (minder geluidsgevoelige functies) of vormgeving (aangepaste architectuur, indeling, ...) gegeven kan worden, biedt het gebruik van bebouwing als afscherming wel degelijk mogelijkheden.
DownloadPDF icon RA-MOW-2011-037.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito