Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-033
TitelHomogeniseren van snelheden
Ondertitel
AuteursJohan De Mol
Dirk Lauwers
Koen De Baets
Georges Allaert
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's88
Datum05/06/2012
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

Het doel van dit onderzoek dat past binnen de vrije onderzoeksruimte steunpunt MOW-Verkeersveiligheid- is om na te gaan of de verkeersbordendatabank kan bijdragen aan het onderzoek tot homogeniseren van snelheidsregimes. Tevens wordt onderzocht wat de effecten van het homogeniseren van snelheidszones kunnen zijn op het aantal verkeersborden.

 

De snelheid vormt niet enkel een kwaliteitscriterium binnen een vervoerssysteem maar moet rekening houden met de noodzaak van structurele veiligheidsmarges ervan.

 

Bij het autoverkeersysteem is de mens als weggebruiker de zwakste, kwetsbare schakel. Deze kwetsbaarheid verklaart het ontstaan van letsel bij een ongeval. De kwetsbaarheid staat in relatie met de louter biomechanische eigenschappen van de mens, de snelheidsgerelateerde vrijgekomen kinetische energie bij een botsing en de eigenschappen van het voertuig. De toename of afname van ongevallen is sterk afhankelijk van de wisselende omstandigheden in het verkeer en de omgeving.

 

Vlaanderen, met zijn sterk verspreide en versnipperende bebouwing en zijn historisch –weinig planmatig– ontwikkeld onderliggend wegennet, wordt gekenmerkt door een sterke wisseling in weg- en omgevingskenmerken.
Toch moet -  rekening houdend met deze wisselende kenmerken -  het aantal wisselingen van de snelheidslimieten op een wegtraject zo beperkt mogelijk gehouden worden. Wisselingen en verschil van snelheid in de verkeersstroom en snelheidsverschillen tussen verschillende voertuigen verhogen op zich immers het ongevalsrisico. Er is –ook vooral omwille van de beperkingen van de weggebruiker – bovendien nood aan voldoende eenvoud in de uit te voeren verkeerstaken. Daarom is er behoefte aan homogeniteit in de verkeersstromen. Indien men dit vertaalt naar de kenmerken van het voertuig, bepalen de massa en de snelheid samen met de richtingen waarin de verkeersdeelnemers zich bewegen, de mate van homogeniteit. Via een grotere homogeniteit kan men de kans op conflicten verminderen: hoe homogener het verkeer is, hoe beperkter de kans op een conflict/ongeval wordt.
Na het schetsen van het juridisch kader wordt het theoretische kader binnen de categorisering van wegen en binnen de mogelijke omgevingsfactoren die van aard kunnen zijn om snelheidsregimes te bepalen, gesitueerd.
In België gelden buiten de voertuig gerelateerde snelheden, snelheden die verbonden zijn aan de wegsoort en die bepaald worden door de wegbeheerder. Bij het bepalen van de bestaande algemene maximumsnelheden (90 km/uur) of een nieuwe algemeen snelheidsniveau (70 km/uur) dient dit gekaderd te worden binnen enerzijds veiligheid en anderzijds rijcomfort en doorstroming. In deze gevallen kan een homogeniseren van de snelheid van de voertuigen hier de oplossing bieden.

 

Op basis van een zevental cases (ruimtelijke classificatie) wordt het effect van het verlagen van de algemene snelheid van 90 naar 70 km/uur onderzocht. Hierbij wordt de lengte van snelheidswijzigingen en doorwerking van de wegen-categorisering in snelheidsregimes, beschreven. Alhoewel de toepassing van deze generieke scenario’s (veel effect kan van de toepassing van de zoneborden worden verwacht) op de verkeersbordendatabank slechts een eerste analyse is, kan vastgesteld worden dat bij het verlagen van de snelheid van 90 naar 70 km/uur, 6 op 7 snelheidsborden kunnen verwijderd worden. Hierdoor wordt de werklast voor de bestuurder verlaagd en kan meer vlotter en veiliger verkeer mogelijk worden.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-033.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito