Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-016
TitelIndicatoren voor verkeersleefbaarheid: uitwerking en toepassing van een model voor het meten van verkeersleefbaarheid
Ondertitel
AuteursLuc Dekoninck
Dominique Gillis
Dick Botteldooren
Dirk Lauwers
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's90
Datum14/12/2011
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Duurzame mobiliteit
Samenvatting

In eerdere tussenrapporten in het kader van het Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken werd een theoretisch kader opgemaakt voor een methodiek voor het objectief meten van het effect van verkeer op de leefbaarheid van de omgeving. Eigen aan deze methodiek is dat het individuele aktiviteiten- en verplaatsingspatroon in rekening wordt gebracht, zodat niet enkel de hinder thuis wordt gemeten,, maar dat ook hinder tijdens verplaatsingen en tijdens andere aktiviteiten kan worden ingerekend. De methodiek biedt dan ook een aanzienlijke uitbreiding tegenover de momenteel gangbare methodiek, met name de Verkeersleefbaarheidsindex. Ter inleiding op dit rapport worden deze beide methodieken dan ook bondig toegelicht (hoofdstukken 2 en 3).

 

Voorliggend rapport beschrijft een volgende stap in het proces, waarin deze theoretische methodiek wordt uitgewerkt naar een werkend model. Hiertoe werd de voorgestelde methodiek waar nodig verfijnd of bijgestuurd (bijvoorbeeld in functie van de beschikbare inputdata). Het eerste deel van het rapport beschrijft daarom het onwikkelde leefbaarheidsmodel. Na een beschrijving van de beschikbare invoergegevens, wordt toegelicht hoe deze data verwerkt worden om te komen tot een evaluatie van de verschillende indicatoren voor verkeersleefbaarheid, en hoe deze indicatoren vervolgens geaggregeerd worden tot een evaluatie van de verkeersleefbaarheid en haar verschillende deelaspecten. Deze uitwerking is zowel beschreven voor de berekening volgens het Verkeersleefbaarheidsmodel (hoofdstuk 4), als voor berekening van de Verkeersleefbaarheidsindex (hoofdstuk 5).

 

Parallel aan de uitbouw van het model werd ook een praktische toepassing opgezet, met de stad Gent als onderwerp. Deze case-study diende enerzijds als praktijktoets bij de opbouw van het model, maar zal anderzijds ook als case-study dienen om in een volgende fase een aantal beleidsscenario’s te evalueren. Het laatste deel van dit rapport beschrijft een aantal eerste verkennende toepassingen. Deze zijn voornamelijk bedoeld om de betrouwbaarheid en gevoeligheid van het model te illustreren. In dit rapport zijn een drietal toepassingen beschreven: allereerst de doorrekening van het basisscenario voor de case-study te Gent (hoofdstuk 7), vervolgens een vergelijking van de modelresultaten tegenover de Verkeersleefbaarheidsindex (hoofdstuk 8) en tenslotte de resultaten van een aantal beleidsscenario’s (hoofdstuk 9).

 

De modelresultaten tonen aan dat het model een realistische spreiding vertonen, in vergelijking met de gerapporteerde hinder uit het Schriftelijk Leefbaarheidsonderzoek (SLO). De overeenkomst is beduidend beter dan voor de Verkeersleefbaarheidsindex. Het is opmerkelijk dat het verband tussen de modelresultaten en de evaluatie volgens de Verkeersleefbaarheidsindex vrij zwak is. De doorrekeningen van de scenario’s geven vooral een indruk van de gevoeligheid van het model. Hieruit blijkt de relatief lage gevoeligheid: er zijn sterk ingrijpende scenario’s nodig om significante wijzigingen te zien in de evaluatie van (de verschillende aspecten van) de verkeersleefbaarheid.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-016.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito