Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-015
TitelHaalbaarheid van dynamisch verkeersmanagement gebaseerd op gegevensuitwisseling tussen een verkeerscentrale en voertuigen
Ondertitel
AuteursWim Vandenberghe
Erik Vanhauwaert
Johan De Mol
David Carels
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's77
Datum02/12/2011
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Gent
WerkpakketAndere: Innovatie en technologie
Samenvatting

In theorie kunnen gegevens rechtstreeks afkomstig van voertuigen toegepast worden ter ondersteuning van dynamisch verkeerbeheer. Dit concept werd de voorbije 10 jaar in een groot aantal wetenschappelijke publicaties onderzocht onder de noemer Floating Car Data (FCD). Het grote voordeel van een FCD systeem is dat op korte tijd een veel groter gebied kan worden afgedekt dan bij de uitbreiding van de klassieke sensorinfrastructuur bestaande uit inductieve tellussen en videocamera’s. Het nadeel is echter dat de FCD techniek minder matuur is dan deze klassieke infrastructuur. Het is onduidelijk of in de praktijk een FCD systeem effectief dezelfde services aan dezelfde kwaliteit kan afleveren als de bestaande systemen. Ook is er onzekerheid over wat de uitrol van een FCD systeem op het einde van de rit effectief zal kosten en hoe deze moet georganiseerd worden. Het is voor beleidsmakers dan ook moeilijk om in te schatten of men beter investeert in het uitbreiden van de huidige infrastructuur gebaseerd op inductieve tellussen en camera’s, of dat men beter investeert in de uitrol van een FCD systeem.

 

Het doel van dit rapport is dan ook om op een gefundeerde manier een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van het gebruik van FCD binnen het kader van dynamisch verkeersbeheer. In tegenstelling tot vele bestaande studies zullen we hier geen bottom up maar een top down benadering voor toepassen. Binnen deze context moeten volgende belangrijke vragen beantwoord worden:

 

  • Wat zijn de eisen die gesteld moeten worden aan FCD gegevens? Hoeveel voertuigen moeten uitgerust zijn met een FCD zender alvorens met over een nuttige verzameling gegevens beschikt? Welke data moeten deze doorsturen, en aan welke frequentie?
  • Welke functionaliteit kan voorzien worden gebruik makende van deze gegevens? Is deze verschillend voor de verschillende types weg die van toepassing zijn binnen dynamisch verkeersbeheer (autosnelweg, gewestweg, bebouwde kom)?
  • Wat is de betrouwbaarheid van een FCD systeem? Kunnen problemen verwacht worden wegens een mogelijke overbelasting van het mobiele datanetwerk bij hoge voertuigconcentraties?
  • Wat zal de uitrol van een FCD systeem kosten?
  • Hoe kan de uitrol van een FCD systeem het best georganiseerd worden?

Het beantwoorden van deze vragen begint in dit rapport met een uitgebreid literatuuronderzoek. Hieruit kunnen inschattingen worden gemaakt betreffende de antwoorden op de eerste twee groepen vragen, maar deze inschattingen zijn niet nauwkeurig genoeg. Om deze verder te verfijnen wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontwikkeld platform gebaseerd op microscopische verkeerssimulatie. Betreffende de laatste drie groepen vragen (impact op het mobiele datanetwerk, kostprijs en organisatie) zijn geen bestaande studies voorhanden. Om deze verder te onderzoeken zullen we gebruik maken van respectievelijk een aangepast model voor belasting van mobiele datanetwerken uit vorig werk, een speciaal ontwikkeld kostenmodel en een speciaal ontwikkeld organisatorisch model (zogenaamde waardenetwerken).

 

Op grond van de behaalde resultaten kan er besloten worden dat er best gestreefd wordt naar een FCD configuratie met een uitrustingsgraad van 1% waarbij een FCD voertuig elke 10 seconden een monster neemt en lokaal opslaat. Dit monster bevat accurate informatie over de positie en snelheid van het voertuig, en het exacte tijdstip van bemonstering. Elke 30 seconden wordt dan een aggregaat van 3 monsters doorgestuurd naar de FCD server. Bij het opzetten van de verbinding wordt een optimalisatie binnen het beveiligingssysteem toegepast, de zogenaamde SSL restart handshake.

 

Een FCD systeem zoals hierboven beschreven zal op de autosnelweg in staat zijn om enerzijds per wegsegment een accurate inschatting te maken van de effectieve huidige snelheid en anderzijds om de locatie van een incident en een filestaart correct te bepalen. Op de gewestwegen en in een stadsomgeving zal dit FCD systeem niet in staat zijn om per wegsegment een accurate inschatting te maken van de effectieve huidige snelheid, maar het zal wel in staat zijn om de segmenten in te delen in twee categorieën: normaal verkeer en congestie. Daarnaast zal het systeem op dit soort wegen ook de locatie van een incident en een filestaart correct kunnen bepalen.

 

De invloed van het voorgestelde FCD systeem op het mobiele datanetwerk is te verwaarlozen. Er worden dan ook geen problemen met de betrouwbaarheid verwacht op basis van overbelasting van het netwerk. Elke FCD client zal per maand slechts ongeveer 1 MB data verzenden naar de server.

 

Op vlak van kostprijs is op korte en middellange termijn de meest aantrekkelijke optie om FCD data aan te kopen bij een externe partij. Verschillende bedrijven beschikken de dag van vandaag namelijk zelf over floating car data. We denken hierbij aan bedrijven als TomTom, Be-Mobile, Coyote Systems en Wikango. Merk op dat deze lijst zeker niet exhaustief is, een marktstudie zou moeten uitgevoerd worden om deze in detail vast te leggen. Dit valt echter buiten de scope van dit rapport. Een voorzichtige kosteninschatting werd gemaakt, een jaarlijkse kost van 160.000 euro lijkt een haalbare kaart. Dit moet echter geverifieerd worden door de overheid in bilaterale gesprekken met de bedrijven in kwestie.

 

Op organisatorisch vlak tenslotte is op korte en middellange termijn de meest aantrekkelijke optie ook het aankopen van FCD gegevens bij een externe partij. Het zelf opzetten van een FCD, zei het een open of een gesloten systeem, vereist de coördinatie van veel meer actoren dan bij het gewoonweg aankopen van de gegevens.

 

Gebaseerd op deze conclusies wordt de aanbeveling naar de overheid toe gemaakt om in een marktonderzoek de lijst van potentiële FCD aanbieders definitief vast te leggen, deze te contacteren en op basis van de verkregen feedback te beslissen of men tot een effectieve uitrol van een FCD system kan en wil overgaan.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-015.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito