Terug
RapportnummerRA-MOW-2011-003
TitelGehanteerde beslissingscriteria bij de heraanleg van gevaarlijke punten
OndertitelEen empirische analyse aan de hand van classificatiebomen
AuteursTim De Ceunynck
Niels Janssen
Stijn Daniels
Tom Brijs
UitgaveSteunpunt MOW, spoor Verkeersveiligheid 2007-2011
Aantal pagina's85
Datum01/05/2011
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)Universiteit Hasselt
WerkpakketAndere: Infrastructuur en ruimte
Samenvatting

Op basis van ongevallengegevens werden op het Vlaamse wegennet locaties met een hoog ongevalsrisico geïdentificeerd, de zogenaamde gevaarlijke punten. De Vlaamse overheid heeft zich geëngageerd om 800 van deze gevaarlijke punten te analyseren en infrastructureel aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om het analyseproces van deze punten te vergemakkelijken werd het “Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten” opgesteld door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), waarin een kader van werkwijzen en principes aangereikt wordt. Dit resulteerde in een beslissingsboom. De bedoeling van dit rapport is het in kaart brengen van de werkelijke keuzes die door de beslissingnemers werden gemaakt bij de herinrichting van de gevaarlijke punten, en deze te vergelijken met de door de leidraad voorgestelde beslissingsboom.

 

De door het vademecum voorgestelde beslissingsboom bestaat uit drie stappen. Het proces begint met een verkeersveiligheidsanalyse op basis van de Aanpak van VerkeersOngevallen Concentraties (AVOC) methode. In de tweede stap wordt de verkeersplanologische en ruimtelijke context in het proces betrokken. Het gaat dan om de wegcategorisering enerzijds, en het feit of men zich binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom bevindt. Op basis hiervan worden een aantal mogelijke typeoplossingen naar voor geschoven. De derde stap is een verkeerskundige en ruimtelijk-fysische analyse waarbij deze typeoplossingen getoetst worden aan de verkeersintensiteiten en ruimtelijke randvoorwaarden.

 

Beslissingsboomanalyse is een dataminingtechniek die toont hoe de waarde van een afhankelijke variabele voorspeld kan worden op basis van de waarden van een set van onafhankelijke variabelen, en geeft deze relaties visueel weer in een boomvorm. Hierbij wordt de beschikbare dataset telkens gesplitst op basis van de onafhankelijke variabele die de beste (meest homogene) verdeling in twee groepen oplevert.

 

Uit de analyses blijkt dat de intensiteit een cruciale variabele is bij de bepaling van de kruispuntoplossing. Bij een hoge intensiteit zal vaak gekozen worden voor een conflictvrije verkeersregelinstallatie (VRI) of een kruispuntoplossing waarbij kruisende stromen vermeden worden. Bij lagere intensiteitswaarden komen meestal andere kruispunttypes naar voren, zoals een klassieke VRI of een voorrangsgeregeld kruispunt. De leidraad adviseert echter dat men vertrekt vanuit de wegcategorisering. In de praktijk blijkt men dus eerder te vertrekken vanuit de bestaande situatie dan vanuit het verkeersplanologische wensbeeld. Een tweede belangrijke vaststelling is dat vaak het bestaande kruispunttype behouden blijft bij de herinrichting. De herinrichting van gevaarlijke punten komt dus vaak neer op aanpassingen binnen eenzelfde kruispunttype. Ondanks het feit dat het afwegingsproces in werkelijkheid afwijkt van de structuur die voorgesteld is in de beslissingsboom van de handleiding, blijkt het gekozen kruispunttype na de herinrichting toch zeer vaak overeen te stemmen met de voorgestelde types in de tabel met typeoplossingen.

DownloadPDF icon RA-MOW-2011-003.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito