Terug
RapportnummerRA-2002-06
TitelStatus Questionis Verkeersveiligheid in Vlaanderen.
OndertitelEindrapport oktober 2002
AuteursJos Zuallaert
Koen Stuyven
Belinda Mestian
Veerle Beyst
Evelyne Sauvage
Freddy De Preter
Gert Zuallaert
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's90
Datum01/10/2002
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)PHL
WerkpakketAndere: Stand van zaken
Samenvatting

Dit rapport is een weergave van het onderzoek dat gevoerd werd door Langzaam Verkeer in opdracht van het Steunpunt Verkeersveiligheid bij Stijgende Mobiliteit.

 

Het onderzoek had tot doel een overzicht en inzicht te krijgen in de determinanten van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, waarbij maatschappelijke ontwikkelingen sinds 1990 nagegaan worden die rechtstreeks verband houden met verkeersveiligheid. Vanuit de drie-deling opvoeding/voorlichting, infrastructuur/technologie en wetgeving/handhaving worden een aantal determinanten onderzocht.

 

In de determinant ‘opvoeding en voorlichting’ gebeurt eerst een kritische reflectie op de verkeersveiligheidscampagnes in Vlaanderen. Uitgaande van een sterkte-zwakte-analyse van deze campagnes worden trends blootgelegd. Op basis hiervan, en door literatuurstudie, worden aanbevelingen geformuleerd die uiteindelijk moeten leiden tot efficiëntere en effectievere campagneaanpak.

 

De verkeersopleiding voor professionals wordt als tweede luik in deze determinant onderzocht. Er wordt nagegaan welke de actoren hierin zijn en op welk niveau zij een rol spelen. Daarnaast worden enkele verkeersveiligheidsinitiatieven van deze spelers onder de loep genomen. Verder worden aanbevelingen gedaan, zoals die besproken werden op Rondetafelconferentie ‘Gedeelde verantwoordelijkheid in verkeersveiligheid’, op 24 september 2002 in het Vlaams Parlement.

 

Na een beschrijving van de determinanten van het luik ‘infrastructuur en technologie’, wordt een stand van zaken gegeven van de infrastructuur in Vlaanderen in functie van de verkeersveiligheid. Sterke en zwakke punten worden aangehaald: het blijkt dat er al heel wat inspanningen geleverd worden, maar dat deze weinig gecoördineerd gebeuren, en dat er geen algemene visie of richtlijnen bestaan. Dit heeft zeker te maken met een aantal beperkingen, die ook beschreven worden. Verder worden er aanbevelingen gedaan om deze acties in de infrastructuur in de toekomst te verbeteren. Deze behelzen zowel het bepalen van normen en richtlijnen, als het verbeteren en organiseren van de bestaande kennis en het opstellen van een veiligheidsaudit als instrument.

 

Wat betreft de methode van aanpak van zwarte punten, wordt er vastgesteld dat er nog heel wat werk voor de boeg is. Een aantal criteria worden voorgesteld die kunnen helpen om de monitoring van het verkeersveiligheidsbeleid te verbeteren. Een beperkte lijst van voor- en nastudies wordt vermeld.

 

In de cluster ‘bestuurlijke en organisatorische aspecten’ wordt het personeelsbeleid m.b.t. verkeersplanning en verkeersveiligheid onderzocht. Op verschillende niveaus (Vlaams Gewest, Provincies, gemeenten) werd nagegaan wat de bevoegdheden inzake verkeersveiligheid zijn en werd de structuur van de verschillende administraties en afdelingen die werken rond het thema verkeer duidelijk gemaakt. Een belangrijk knelpunt voor het Vlaams Gewest is de beperkte bevoegdheid inzake verkeersveiligheid. In de provincie is verkeersveiligheid een absoluut kernthema maar er is een betere integratie en afstemming nodig tussen de verschillende diensten. Tijdens gesprekken met geselecteerde gemeenten bleek dat de politiehervorming een belangrijke invloed heeft op de werking rond verkeersveiligheid. Op basis van dit onderzoek worden een aantal aanbevelingen gedaan over de manier waarop het steunpunt een rol kan spelen in de bestuurlijke en organisatorische aspecten van verkeersveiligheid.

 

Verder wordt geanalyseerd hoe verkeersveiligheid in de beleidscyclus van het mobilteitsconvenant wordt meegenomen. De werkgroep Overlegforum Verkeersveiligheid Vlaanderen publiceerde een eindrapport waarin de organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid onder de loep genomen wordt, en dit gedeelte is een aangepaste samenvatting van dit verslag.

 

Tenslotte worden de aanbevelingen samengevat in een overzichtelijk hoofdstuk.

DownloadPDF icon RA-2002-06.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito