Terug
RapportnummerRA-2006-83
TitelCasestudies onderregistratie van ernstig gewonde verkeersslachtoffers
OndertitelOfficiële ongevallengegevens versus ziekenhuis-gegevens
AuteursPascal Lammar
UitgaveSteunpunt Verkeersveiligheid 2002-2006
Aantal pagina's44
Datum30/03/2006
ISBN
Taal van het documentNederlands
Partner(s)VUB
WerkpakketAndere: Kennis verkeersonveiligheid
Samenvatting

De internationale literatuur wijst op een onderregistratie van het aantal verkeersslachtoffers in de officiële verkeersongevalstatistieken. Om de toestand voor de ernstig gewonde verkeersslachtoffers in Vlaanderen te onderzoeken, werden 2 casestudies uitgevoerd, één in de regio van Geel en één in de regio van Turnhout. In deze casestudies wordt gebruik gemaakt van ziekenhuisgegevens, meer bepaald de Minimale Klinische Gegevens van het AZ Sint-Dimpna (Geel) en het AZ Sint-Jozef (Turnhout). Deze gegevens maken het mogelijk om via de E-codes de verkeersslachtoffers te selecteren. De E-codes E810-819 (uitgezonderd E817) en E826-829 (uitgezonderd E828) werden hiertoe gebruikt. Door deze gegevens te gaan vergelijken met de verkeersslachtoffers, zoals geregistreerd in de officiële verkeersongevalstatistieken, werd het vervolgens mogelijk om de registratiegraad in die regio’s te gaan bepalen, na toepassing van een verdeelsleutel, die aangeeft welke de herkomst is van de patiënten van de desbetreffende ziekenhuizen.
De registratiegraad werd vervolgens berekend volgens een aantal scenario’s. In het eerste scenario werd de categorie E826-829 volledig als verkeersslachtoffers beschouwd, in het tweede scenario werd 95% van de slachtoffers binnen categorie E826-829 als verkeersslachtoffer beschouwd, in het derde scenario werd 68% van de slachtoffers binnen categorie E826-829 als verkeersslachtoffer beschouwd.
 

Voor de regio Geel werd een registratiegraad berekend tussen 53% en 60%, afhankelijk van het scenario, voor de periode 2000-2002. In de regio Turnhout bekwam men voor dezelfde periode een registratiegraad tussen 43% en 50%, afhankelijk van het scenario. De hogere registratiegraad in de regio Geel in vergelijking met deze in Turnhout kan waarschijnlijk grotendeels verklaard worden door enerzijds de hogere registratiegraad tijdens het jaar 2000, welke de uitkomst van de andere jaren vertekent, en anderzijds door het kleinere aandeel slachtoffers van (enkelvoudige) fietsongevallen (E826) in de regio van Geel. Wanneer de registratiegraad voor de regio Geel enkel berekend wordt rekening houdende met de jaren 2001 en 2002 schommelt deze tussen 47% en 53%, afhankelijk van het scenario. Deze cijfers liggen sterk in de lijn van deze in de regio Turnhout. De (enkelvoudige) fietsongevallen, welke minder frequent geregistreerd worden in de verkeersongevallenstatistieken, maken 32,0% van het totaal aantal verkeersslachtoffers uit in het AZ Sint-Dimpna van Geel en 43,1% in het AZ Sint-Jozef van Turnhout.
 

Bij vergelijking van de 2 casestudies blijkt de casestudie in de regio Turnhout betrouwbaarder te zijn, omwille van de meer homogene resultaten over de jaren heen en omdat voor deze casestudie bevestigd kon worden dat veruit het grootste deel (93%) van de patiënten daadwerkelijk woonachtig is in de invloedssfeer van het ziekenhuis. Bovendien werd minder gebruik gemaakt van niet-gespecificeerde codes (E819). Opvallend is dat juist in deze casestudie een lagere registratiegraad berekend werd (tussen 43% en 50%).
 

Gebaseerd op de berekeningen voor de regio’s Geel en Turnhout (periode 2000-2002) kunnen we stellen dat slechts 43% à 60% van het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers daadwerkelijk geregistreerd worden in de officiële verkeersongevallenstatistieken. Deze cijfers liggen iets lager dan wat over het algemeen in de internationale literatuur wordt teruggevonden, met een registratiegraad rond 60%.
 

Het is noodzakelijk om deze resultaten met de nodige voorzichtigheid te behandelen, omwille van de aanwezigheid van een aantal ‘confounding factors’.

DownloadPDF icon RA-2006-83.pdf
Lijn

Missie

Het Steunpunt Verkeersveiligheid voert in opdracht van de Vlaamse overheid beleidsondersteunend wetenschappelijk onderzoek uit over verkeersveiligheid. Het Steunpunt

Verkeersveiligheid is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Hasselt, de KU Leuven en VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Partners

Leuven vito