Back
Report numberRA-2004-29
TitleLiterature study into the effects on road safety of a reduction of the speed limit from 90 km/h to 70 km/h on Flemish roads
Subtitle
AuthorsPeter Princen Peter
Published byPolicy Research Centre for Traffic Safety 2002-2006
Number of pages32
Date12/01/2004
ISBN
Document languageDutch
Partner(s)PHL
Work packageOther: Infrastructure and space
Summary

Snelheid wordt doorgaans beschouwd als één van de belangrijkste factoren in de verkeersonveiligheid Deze studie wil een eerste indicatie krijgen van de mogelijke effecten op de verkeersveiligheid van een algemene verlaging van de snelheidslimiet op 90km/u wegen naar 70 km/u in Vlaanderen, zonder bijkomende maatregelen op het vlak van handhaving en infrastructuur. Hiertoe werd internationale literatuur ter zake onderzocht.

 

Enerzijds wordt de complexe theoretische relatie tussen snelheidslimiet en het aantal en de ernst van de ongevallen behandeld, anderzijds wordt op zoek gegaan naar concrete resultaten die een indicatie kunnen geven van de verkeersveiligheidseffecten van de vooropgestelde snelheidsverlaging. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen studies die een algemeen effect van het wijzigen van de snelheidslimiet ongeacht verschillen in wegtype, aard van de wijziging en methodologische aspecten van het onderzoek proberen af te leiden, studies die de effecten op de verkeersveiligheid in specifieke wegtypes en snelheidsregimes, die relevant zijn voor wegen in Vlaanderen, die men met de vooropgestelde verlaging van de snelheidslimiet voor ogen heeft, en studies die variabele snelheidslimieten behandelen.

 

Uit deze literatuurstudie blijkt dat de effecten van een wijziging van de snelheidslimiet veelvuldig onderzocht zijn voor wegen die in de eerste plaats tot de hogere categorieën van het wegennet behoren, maar dat deze resultaten moeilijk veralgemeend kunnen worden en erg wisselende en soms zelfs tegenstrijdig van aard kunnen zijn. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat studies inhoudelijk en methodologisch in meer of mindere mate verschillen, omdat het zeer moeilijk blijkt om binnen de complexe relatie tussen snelheidslimiet en verkeersveiligheid en de gegevens die ter beschikking zijn, het effect van de wijziging van de snelheidslimiet te isoleren.

 

Uitgaande van een algemene verlaging van de snelheidslimiet, zonder bijkomende maatregelen op het vlak van handhaving en infrastructuur, lijkt het dan ook niet mogelijk om een concrete, eenduidige indicatie te verkrijgen van de effecten op de verkeersveiligheid op de Vlaamse wegen.

 

Vanuit de hiaten in het onderzoek en de beperkte vergelijkbaarheid met de Vlaamse situatie worden er een aantal conclusies en aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van deze Vlaamse situatie, waarbij er ten eerste nood is aan inzicht in het snelheidsprofiel op specifieke wegtypes en ten tweede een aantal beslissingscriteria om een eventuele wijziging van de snelheidslimiet te onderbouwen.

DownloadPDF icon RA-2004-29.pdf
Lijn

Mission

The Policy Research Centre for Traffic Safety carries out policy relevant scientific research under the authority of the Flemish Government. The Centre is the result of a

cooperation between Hasselt University, KU Leuven and VITO, the Flemish Institute for Technological Research.

Partners

Leuven vito